Oud en nieuw bij elkaar
Home » Schoolfoto's » Christelijk onderwijs

Christelijk Onderwijs


Klik op de foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School. Foto uit 1915, geen namen bekend.


Klik op de foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School. Foto uit 1918. 27. Juf Ekkelboom


Klik op de foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1918. 25. Juf Ekkelboom.


Klik op de foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1919. 1. Mevr. Harmsma; 2. Durk Halbertsma; 3. Meester Meulenbelt; 4. Janke Sikkema; 5. Jan. R. Elzinga; 6. Jan Sj. Elzinga; 7. Sikke Sikkema; 8. Meester Harmsma; 9. Everdje van Egdom; 10. Durkje van Egdom; 11. Japikje v/d Bij; 12. Hiltje Hoekstra; 13. Gjalt Hoekstra; 14. Tietje de Jong; 15. Trijntje Zandstra; 16. Jitske Elzinga; 17. Anne Zandstra; 18. … van Egdom; 19.Michiel van Egdom; 20. Juf Ekkelboom; 21. Hieke Roorda; 22.Grietje Roorda; 23. Trijntje Tjepkema;  24. Atje Spoor; 25. Hendrik Harmsma; 26. Jikke Bouma; 27.Geeske Bergsma; 28.Renske Roorda; 29. Albert Antonides; 30. Gauke Wagenaar


Klik op de foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1921. 1.Tjitske Halbertsma; 2. Jan Elzinga; 3. Hendrik de Boer; 4. Herre Kampen;  5. Reinder Jongsma; 6. Wiebren de Boer; 7. Oege Haarsma; 8. Baukje Halbertsma; 9. Anne Halbertsma; 10. Jikke Elzinga; 11. Anna Haarsma; 12.  Bontsje Haarsma; 13. Geertje Haarsma; 14. Arend Hoekstra; 15. Hieke Roorda; 16. Meester Harmsma; 17. Juffrouw Harsmsma; 18. Juffrouw Ekkelboom; 19. Sietske de Boer; 20. Aukje Halbertsma; 21.Hieke Hoekstra; 22. Aaltje Hoekstra; 23.Pietje Paulusma; 24. Trien Tjepkema; 25. Pim Tjepkema; 26. Baukje Paulusma; 27. Fetje de Boer; 28. Reinder Paulusma;  29. Aaltje Hoekstra; 30. Bontje Hoekstra; 31. Griet Roorda; 32. Sepkje Haarsma; 33. Grietje Terpstra; 34. Baukje Harmsma; 35. Jan Harmsma; 36. Hendrik Harmsma.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1921. 1.?; 2.? 3. Gauke Wagenaar. Wennen tsjinoer Jelke en Pytsje, (Herre Kampen), letter yn é Wierren; 4. Jikke Bouma; 5. Okje van Arend Siemens Hoekstra, frou van Jan Kloosterman (Garyp), letter Canada; 6. Kees Bouma; 7. Anna de Graaf-Bouma, De Tike letter nei Canada; 8. Trijntje Pietersma, 9. Jan Elzinga; 10. Meester Harmsma; 11. Pieter Sjoerds Hoekstra; 12. Maaike Waganaar, suster fan Gauke en frou fan Tiemen Krikke, De Mersken; 13. Tsjitske Wagenaar, suster van Gauke; 14. Bouwe Bouma; 15. Oege Elzinga; 16. Mefrou Harmsma; 17. Juf Ekkelboom; 18. Aaltje van Linse Bloemhof; 19. Mintje van der Veen (Reinder en Syts); 20. Evert fan Klaas Lijkelema; 21. ?; 22. ?; 23. ?; 14. Albert Antonides(?); 25. Hendrik fan meester Harmsma; 26. Boukje fan meester Harmsma; 27. Anna Hoekstra x Tilkema; 28. Jan fan Reinder van der Veen (Koster) 29. Ypkje Kampen (fan Willem); 30. Renske Kampen (fan Willem); 31. ?; 32. ?; 33. Johanna Fennema fan Minse Fennema; 34. Bouke Fennema fan Minse Fennema ; 35. Johannes fan Auke IJtsma ; 36. Jan fan meester Harmsma.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1921. Mefrou Harmsma; 2. Riemkje Riemersma wennen yn é Wierren, frou fan Gjlat Jansma; 3. Seaske fan Rikus de Vries, frou fan Folkert Venema; 4. Jantsje Dijkstra fan Age en Sijke Dijkstra; 5. Jikke Dijkstra fan Age en Sijke Dijkstra; 6. Ytsje fan Tinus Fennema; 7. Sjoerd van Tinus Fennema ; 8. Hiltsje Hoekstra fan Pieters Tryn; 9. Boukje fan meester Harmsma; 10. Sietske Fennema; 11. Sjoerd Dijkstra; 12. Harm fan Rokus de Vries; 13. Aan fan Tinus Fennema; 14. Melle fan Tinus Fennema; 15. Hendrik van Tinus Fennema ; 16. Sjoerdje Hoekstra fan Pieters Tryn; 17. Meester Harmsma; 18. Steffen fan Bouke Procee; 19. Johannes Kingma fan Tseard Kingma, Lânsbuorren en letter Nijegeaster Wierren; 20. Romkje Kingma fan Tseard Kingma etc; 21. Gepke van der Woude; 22. Ruurdje Bergsma, de Tike; 23. Gjalt Hoekstra, letter troud mei Doetsje Algra; 24. Hendrik fan meester Algra; 25. Jufrouw Ekkelboom; 26. Sjoerd van der Woude; 27. Jacob fan Bouke Procee; 28. Sjoukje van der Woude; 29. Iebe Bergsma fan De Tike; 30. Trijntje Bergsma fan De Tike; 31. Saapke Kingma; 32. Ielkje Kingma frou fan Klaas Douma; 33. Jan fan meester Faber.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1923. 2. Juf Ekkelboom.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1924. 1. Juf Ekkelboom; 2. Juf Deelstra; 3. Jikke Bouma; 4. Arend (of Oege) Hoekstra; 5. Bontje Haarsma; 6. Jan Haarsma; 7. Jantje Sikkema; 8. Jantje (Kampen) Faber; 9. Meester Minnema; 10. Jild (of Aarn) Hoekstra; 11. Aaltje Hoekstra; 12. Bontje Hoekstra; 13. Hielkje Hoekstra; 14. Trijntje Tinga; 15. Wiebren Sikkema; 16. Evert K. Lyklema; 17. Romkje Kingma;18. Geertje Haarsma; 19. Meester T. de Boer; 20. Albert Antonides; 21. Dirkje Hoekstra; 22. Bintje Hoekstra; 23. Jan (Jiltje) Hoekstra; 24. Marie Tinga; 25. Jan Tinga; 26. Johannes Ytsma; 27. Anne Terpstra; 28. Jeltje Kingma; 29. Jild(t) Haarsma; 30. Anne(a) Haarsma; 31. Taapke Eisinga; 32. Anna Hoekstra; 33. Pieter Hoekstra; 34. Bouke Fennema; 35. Jan Ytsma; 36. Otte Fennema; 37. Hendrikje Fennema; 38. Harmke Veenstra; 39. Johanna Fennema.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1926. 1. Juf Deelstra; 2. Gerrit van der Bij; 3. Renske Roorda; 4. Maaike Elzinga; 5. Oetze van der Iest; 6. Berend Elverdink; 7. Ietje Elverdink; 8. Juf Kampen; 9. Juf Ekkelboom; 10. Taapke Eizinga; 11. Anna Halbesma; 12. Boukje Halbesma; 13. Meester de Boer; 14. Anna de Jong; 15. Renze Formsma; 16. Tjeerd Roorda; 17. Egbert Nicolai; 18. Iebeltje van der Iest; 19. Aant van der Iest; 20. Evert Eizinga; 21. Oedze van der Galiën; 22. Wietske van der Galiën; 23. Jan Veenstra; 24. Bontje Formsma; 25. Janke Dijkstra; 26. Leentje Adema; 27. Harmke Veenstra; 28. Grietje Veenstra; 29. Frederik Veenstra; 30. Anna Dijkstra


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1926. 1. Jantje Faber, 2. Dirkje Hoekstra, 3. Laslo (Hongaar), 4. Joh. Ytsma, 5. Jan Ytsma, 6. Wybren Sikkema, 7. Albert v.d. Vegt,  8. Trijntje v.d. Vegt, 9. Juf Deelstra, 10. Juf Ekkelboom, 11. Pieter Hoekstra, 12. Fetje de Boer, 13. Jouke Algra, 14. Aranko (Hongaar), 15. Evert Lycklema, 16. Wolter v.d. Vegt, 17. Pieter de Jong,  18. Antje Hoekstra, 19. Reinder de Boer, 20. Antje de Boer, 21. Meester de Boer, 22. Jeltje Kingma, 23. Jan Tinga, 24. Marie Tinga, 25. Ida de Boer, 26. Dieke L. Lycklema, 27. Johannes Witzenburg, 28. Kees Witzenburg, 29. Hendrika v.d. Vegt, 30. Trijntje v.d. Vegt, 31. Albert v.d. Vegt, 32. Evert L. Lycklema, 33. Geert v.d. Wal, 34. Johannes v.d. Wal. Namen soms niet geheel zeker om dat bij de bijgeleverde namenlijst over een 1e, 2e en 3e rij wordt gesproken.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1929.  6. Jan Elzinga; 7. Pietsje Elzinga; 8. Juf; 9. 10. Riek van der Vegt (zuster van Albert); 11. Trijntje van der Vegt; 12. Albert van der Vecht; 13. Meester de Boer; 17. Juf Ekkelboom; 18. Albert van der Vegt; 19. Aukje van der Vegt; 24. Sjoukje van der Vegt (zuster van Albert Arends van der Vecht); 25. Trijntje van der Vegt (zuster van Albert Arends van der Vegt); 30. Walter van der Vegt (geb. 1920).


Klik op de foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1934. 24. Juf Ekkelboom.


Klik op de foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1937. 1. Hessel vd Veen; 2. Jurjen vd Leest; 3. Meester Visser; 4. Romke Joh’zn de Vries; 5.Jantje vd Wal; 6. Siete de Jong; 7. Jan Adema; 8. Gerrit Adema; 9. Jan Meier; 10. Jacob Veenstra; 11. Juf Deelstra; 12.

Ieke Venema; 13. Teats de Vries; 14. Jan vd Wal; 15. 16. Meintje Rooda 17. Sjirk Rooda; 18. Andries Kl’zn de Haan; 19. Andries H’zn de Haan; 20. Johannes H’zn de Haan; 21. Juf Ekkelboom 22. Abel Fennema; 23. Koen de Vries(?); 24. 25. Jitze vd Wal; 26. Hebel de Vries; 27. Meester de Boer; 28. 29. Remmelt Rooda; 30. Wikje Elverdink; 31. Griet Elverdink; 32. Detje de vries(?); 33. Petrus Fennema; 34. Jetje H. vd Bij; 35. Fokke vd Bij; 36. Simon vd Bij; 37. JetjeF. Vd Bij; 38. Folkje vd Wal; 39.romke H’zn de Vries; 40. Wierd de Vries 41. Harm vd Bij


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1973. 1. Petra Jager; 2. Ankie de Vries; 3. Jan Algra; 4. Tietje Haarsma; 5. Folco Venema; 6. Jannie Kloosterman; 7. Andries Schievink; 8. Hannie Vaartjes; 9. Peter Zuidema; 10. Johanna Vonk; 11. Anneke vd Bij; 12. Atje Vellinga; 13. Foekje de Vries; 14. Sjoerd vd Veen; 15. Sjoukje Haarsma; 16. Jaqueline Toornstra; 17. Tineke Witzenburg; 18. Steven Jelsma; 19. Renske vd Kuip; 20. Ria Zuidema; 21. Jellie Veltman; 22. Ytje Vonk; 23. Lutkse Adema; 24. Meester Thomas Kinga; 25. Fokje Hiemstra; 26. Wietske Elzinga; 27. Anne Jelsma; 28. Joop Veenstra.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1977. 1 Atjan (Ate) Bergsma; 2. Tjerk Bouma; 3. Bob Zandstra; 4. Jellie Kooistra; 5. Tineke Hoekstra; 6. Alie v.d. Veen; 7. Lucy Bouma; 8. Trudt Kingma; 9. Bob Bouma; 10. Ymkje de Vries; 11. Jannie vd Wal; 12. Geert Tjeerdsma; 13. Meester Thomas Kingma; 14. Cobi Boorsma; 15. Boukje de Boer; 16. Elisabeth Jongsma; 17. Els Hoekstra; 18. Gerrit Veltman; 19. Romke de Vries; 20. Baukje Haarsma; 21. Grietje van der Kuip; 22. Wiepie Bouma; 23. Sjoerd Hoekstra.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1978. 1. Romke de Vries; 2. Jan Zuidema; 3. Bonne Algra; 4. Tjerk Bouma; 5. Kees de Haan; 6. Wiepie Bouma; 7. Geert Tjeerdsma; 8. Bobby Zandstra; 9. Sjoerd Hoekstra; 10. Trudy Kingma; 11. Boukje de Boer; 12. Iemkje de Vries; 13. Jannie v/d Wal; 14. Timmy Hoekstra; 15. Elsje Hoekstra; 16. Tineke Hoekstra; 17. Boukje Haarsma; 18. Jellie Kooistra; 19. Grietje van der Kuip; 20. Meester Thomas Kingma; 21. Lucy Bouma; 22. Eppie v/d Meulen; 23. Bob Bouma; 24. Atjan (Ate) Bergsma; 25. Gerrit Veltman; 26. Cobi Boorsma; 27. Renske Tiekstra;  28. Wietske Adema; 29. Jeanette Dijkman; 30. Bertha de Graaf; 31. Rita Vonk; 32. Anja Lourens; 33. Elisabeth Jongsma.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1980. 1. 1.Jaap Bouma; 2. Jetze Nauta; 3. Sietse Vonk; 4. Meester Thomas Kingma; 5. Thijs Haveman; 6. Gerben de Graaf; 7. Margriet Bouma; 8. Jan Haarsma; 9. Sjoukje de Graaf; 10. Paul Altena; 11. Jouke Jan Hoekstra; 12. Ruurd de Vries; 13. Binne Hoekstra; 14. Eelke de Vries; 15. Jan Witzenburg; 16. Tjitske de Vries; 17. Elisabeth Hoekstra; 18. Aukje de Vries; 19. Jan de Haan; 20. Eeltje Hoekstra; 21. Johnie Koopstra; 22. Greetje Kloosterman; 23. Anja Bergsma; 24. Rintje Schievink; 25. Martinus Haarsma; 26. Johan Bouma; 27. Geertje Spoelstra; 28. Sicco de Haan; 29. Tjeerd Haarsma; 30. Jelmer Hoekstra; 31. Tjallie vd Veen; 32. Sonja van der Meer.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1985. Geen namen bekend. Wie helpt?


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School, 1987. 1. Thomas Kinga. 


Klik op een foto voor een vergroting. Geen gegevens bekend. Is dit wel de Christelijke School?


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School in??. 1 Th. Kingma.


Klik op een foto voor een vergroting. Christelijke Lagere School in ?? 13. Th. Kingma.


Klik op een foto voor een vergroting. Geen gegevens bekend, wie helpt?


Klik op een foto voor een vergroting. Geen gegevens bekend, wie helpt?